Ген
Участък от ДНК молекулата, предстваляващ най-малката структурна и функционална единица за наследствена информация.

Хромозом (генотип)
Плътни структури, които се образуват при крайна степен на спирализация на хроматина и се наблюдават с микроскоп по време на метафазата на клетъчното делене. Всеки вид организъм има своя специфична генетична програма, поместена в определен брой хромозоми със свое характерно устройство. Броят, формата и размерите на хромозомите в клетки от един вид са негова характерна отличителна особеност и се нарича хромозомен набор или кариотип. Всяка човешка клетка има 46 хромозоми, подредени в 23 хромозомни двойки.

Kaриотип
Бройна и морфологична характеристика на хромозомите.

Рецесивен ген
Скрит ген,който не може да се прояви във фенотипа при наличието на доминантен ген. Този ген може да се прояви само в комбинация и „среща“ с друг рецесивен ген.

Доминантен ген
Нескрит, изявен ген, който независимо от наличието на рецесивни гени, винаги се изявява във фенотипа.

Локус
Мястото на всеки ген в хромозома.

Хомозиготен
BB или bb  (два еднакви доминантни или два еднакви рецесивни гена).

Хетерозиготен
Bb (комбинация на един доминантен и един рецесивен ген)

Зигота
Оплодена яйцеклетка

Гамети
Полови клетки.

Фенотип
Съвкупността от всички забележими белези на даден организъм, проявени в резултат на точно определен генотип (генетична програма) и влиянието на факторите на средата; физическият израз на хромозома.

Генотип
Конкретната генетична идентичност на даден организъм, която е невидима навън. т.е. конкретната конституция на неговото ДНК.

Белег
Ясно проявление на гените (фенотипна х-ка ) на един организъм, които биват копирани и предавани на потомството по време на размножаването , обусловено от околната среда.

Нови белези
Получават се в следствие на трансфер на гени: между популациите, например при миграция, или между видовете, при хоризонтален генен трансфер

Мутация
Изменения в ДНК-секвенцията в генома на една клетка, причинявани от радиоактивност, вируси, транспозони и мутагенни химични съединения, както и от грешки в процеса на мейоза или репликацията на ДНК. Мутиралите гени водят до промени в ДНК секвенцията. В резултат на тези промени може да няма никакви последствия; може да се промени продуктът, чието производство се контролира от съответния ген, или може генът да престане да функционира. Когато мутацията доведе до създаване на нови белези или промяна на старите, организмите получават наследствени изменения.

Майотично делене
Редукция (намаляване) на наследствената информация.

Алел
Вариант/различно състояние на един ген в една от хромозомите, определящи различни фенотипни белези. Алелите се наричат също алтернативни функционални състояния на гените. Те биват доминантни (B)и рецесивни (b).

Генетични алгоритми
ГА са клас проблемно независими методи за търсене.

Популация
Група от индивиди. Колкото индивидите са по-разнообразни по белезите, които имат, толкова вероятността за „оцеляване“ на популацията при промяна в условията на средата е по- голяма.

Еволюция
Процес на растеж, промяна или развитие. В биологията еволюция означава промяната на наследствените белези на една популация от поколение на поколение и настъпва тогава, когато тези наследствени разлики станат по-чести или по-редки в популацията: неслучайно – при естествен отбор, или случайно – при генетичен дрейф.

Естествен подбор
Биологичен процес, при който полезните за организма наследствени черти стават по-често срещани във всяко следващо поколение на една популация, а неблагоприятните – по-рядко срещани, поради разлики във възобновяването на генотиповете. Това се случва, защото организми с благоприятни гени предават повече копия на техните белези в следващото поколение. През поколенията настъпват адаптации чрез комбинации от последователни, малки, случайни промени в белезите, и чрез естествения отбор на най-приспособените към околната среда варианти.

Генетичен дрейф
В противовес на ЕП, той води до случайни промени в честотата на белезите в популацията. Генетичният дрейф се дължи на ролята, която играе шансът върху това дали даден индивид ще оцелее и ще участва във възпроизвеждането.